BAR

Čeluga b.b. Bar 85000, Crna Gora
Telefon: +382 69 124 197